اقلام انتشاراتی ایران پلاست دهم

به منظور اطلاع رسانی گسترده در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست سعی شده است با تنوع و تکثر اقلام انتشاراتی، زمینه بهبود اطلاع رسانی به مخاطبان و بازدیدکنندگان از این نمایشگاه فراهم شود. در این بخش ضمن معرفی هر یک از این اقلام نحوه حضور مشارکت کنندگان در هر یک به تفصیل توضیح داده شده است.

ضمنا در نمایشگاه امسال بنابراین است که با انتشار بروشورهای مختلف برای هر یک از سالن ها اطلاعات لازم برای بازدید از این سالن ها در اختیار مخاطبان ارجمند قرار گیرد.

کتاب نمایشگاه

خبرنامه نمایشگاه

بروشور نمایشگاه

سررسید نمایشگاه