فرم بازدید متخصصین

روز افتتاحیه نمایشگاه بین المللی ایران پلاست صرفا به بازدید متخصصین از این نمایشگاه اختصاص یافته است. طبق توافق انجام شده با نمایشگاه، متخصصین محترم می توانند با در دست داشتن پرینت فرم بازدید متخصصین و ارائه آن به حراست نمایشگاه، در روز نخست از نمایشگاه بازدید کنند.

این فرم به زودی و پس از انجام فرایند ثبت نام روی سایت قرار می گیرد.