نقشه جانمایی سالن ها

 جانمایی اولیه مشارکت کنندگان در  دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به شرح ذیل منتشر می شود. با توجه به نهایی نبودن نقشه ها، ممکن است برخی شرکتها علی رغم طی کامل مراحل ثبت نام روی نقشه جانمایی نشده باشند که به زودی با بارگذاری نسخه نهایی نقشه ها، این مشکل رفع خواهد شد. 

 

 سالن های شرقی: 

 

سالن  6                          سالن  7
سالن   8-9                       سالن   27سالن های غربی:


سالن 31A                          سالن 
سالن  38                           سالن 35
سالن  40-40A                     سالن 41-41A
 سالن 44A                          سالن 44B


فضای باز: