تاریخ های مهم


شرح فعالیت

روز/ ساعت

تاریخ

آغاز پیش ثبت نام و تکمیل مدارک کلیه گروه های کالایی در وب سایت

یک شنبه/ ساعت 11

1394/06/01

آخرین مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک در وب سایت

یک شنبه/ ساعت 24

1394/06/15

بارگذاری نقشه سالن ها در وب سایت جهت ملاحظه مشارکت کنندگان

چهارشنبه 

1394/07/01

ثبت نام گروه های کالایی مواد اولیه ، فنی مهندسی و خدمات

شنبه/ ساعت 11

1394/07/04

ثبت نام گروه کالایی محصولات

دوشنبه / ساعت 11

1394/07/06

ثبت نام گروه کالایی ماشین آلات و تجهیزات

چهارشنبه / ساعت 11

1394/07/08

ویرایش اطلاعات کارت غرفه داران، پارکینگ و کتاب

-

24-30 بهمن 1394

مهلت معرفی پیمانکار غرفه ساز

-

10 تا 20 اسفندماه1394

آخرین مهلت تحویل 4 سری نقشه غرفه سازی برای غرفه های خود ساز و چک تضمین تخلیه

سه شنبه

1394/12/25

آخرین مهلت درخواست آب، برق سه فاز، تلفن و اینترنت

سه شنبه

1394/12/25

تحویل سالن و مکان غرفه به غرف خود ساز

شنبه

1395/01/21

پایان مهلت غرفه سازی غرف خودساز(ساخت و ساز، رنگ کاری، آماده سازی و ...)

دوشنبه

1395/01/23

تحویل غرفه های پیش ساخته به غرفه داران

دوشنبه / ساعت 14:00

1395/01/23

آخرین فرصت ورود ماشین آلات و تجهیزات سنگین به نمایشگاه

شنبه/ ساعت 24:00

1395/01/23

آخرین فرصت ورود کالا به نمایشگاه

سه شنبه / ساعت 12:00

1395/01/24

ساعت بسته شدن سالن ها در روز قبل از افتتاح

سه شنبه / ساعت 20:00

1395/01/24

افتتاح نمایشگاه

چهارشنبه

1395/01/25

خاتمه نمایشگاه

یکشنبه

1395/01/29

آغاز جمع آوری کالاها و تخریب غرفه ها

صبح روز دوشنبه

1395/01/30

آخرین مهلت جمع آوری و خروج کالاها و باقیمانده مصالح غرفه سازی

سه شنبه/ ساعت 14:00

1395/01/31