فرم ها و دستورالعمل ها

در این بخش همه فرم ها و دستورالعمل های لازم برای ثبت نام در نمایشگاه قرار می گیرد.

لازم به ذکر است پس از آغاز فرایند ثبت نام در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست این فرم ها متناسب با بخش های مختلف و براساس اطلاعیه هایی که در سایت نمایشگاه درج می شود در این بخش منتشر و جهت دریافت غرفه گذاران و متقاضیان ثبت نام در نمایشگاه در سایت بارگذاری می شود.

خواهشمند است پس از دریافت اطلاعیه های نمایشگاه جهت دریافت فرم های نمایشگاه به این بخش مراجعه فرمایید.

1- فرم تعهدنامه ارزی ویژه شرکت های ایرانی بخش داخلی  ایران پلاست


فرم تعهدنامه ریالی

 

2- فرم تعهدنامه ارزی ویژه شرکت های دارای نمایندگی خارجی  ایران پلاست 


فرم تعهد نامه ارزی

 

3- فرم تعهد نامه حراست شرکت کنندگان در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 

 فرم تعهدنامه حراست

 

4- فرم های مربوط به طراحی غرفه

 


فرم تعهدنامه و تایید طرح غرفه خودساز- فرم ب

 


 

 

 

5- فرم های مربوط به انشعاب آب و برق

 

 

 فرم درخواست انشعاب آب

 

6- فرم ها و ضوابط مربوط  به غرفه سازی