نشریه ایران پلاست

براساس سیاست های نمایشگاه ایران پلاست و به منظور تکمیل حوزه های رسانه ای این نمایشگاه در همه زمینه های روزنامه، هفته نامه و ماهنامه ، ماهنامه عصر پتروشیمی به عنوان ناشر ویژه نامه این نمایشگاه انتخاب شده است.

لذا خواهشمند است با این نشریه همکاری فرمایید.

معرفی نامه عصر پتروشیمی