نقشه ها

در این بخش نقشه کلی و نحوه چینش سالن های نمایشگاه و تعداد سالنهایی که در نمایشگاه ایران پلاست مورد استفاده قرار می گیرد به نمایش در می آید. ضمنا پس از مشخص شدن وضع کلی سالن ها نقشه دقیق هر سالن برای اطلاع متقاضیان ثبت نام در نمایشگاه در صفحه نقشه سالن ها قرار می گیرد.

نقشه کلی نمایشگاه 

نقشه سالن ها