پیمانکاران نمایشگاه ایران پلاست

در این بخش پیمانکارانی که فعالیت های مرتبط با دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست را زیر نظر ستاد برگزاری نمایشگاه انجام می دهند معرفی می شود. فعالیت های مختلفی که در این بخش معرفی می شوند شامل موارد ذیل است :

- ستاد خبری نمایشگاه 

- کتاب نمایشگاه

- خبرنامه نمایشگاه

- روزنامه نمایشگاه (روزنامه گسترش صمت)

- ویژه نامه نمایشگاه (ویژه نامه اقتصاد و نمایشگاه) 

- نشریه نمایشگاه (ویژه نامه عصر پتروشیمی)

- غرفه سازان مجاز

- هتل و اقامت

- سررسید ایران پلاست